จำนวนผู้เข้าชม : 161

   


กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน [2020-11-12]

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563) นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด/ อำเภอ/ เขต และพนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 7 รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้กระทำผิดในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการในการดูแลผู้กระทำผิด การเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมที่มีความรุนแรงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ นอกจากนี้ ยังมีการหารือเพื่อสร้างกลไกองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติระดับประเทศ รวมถึงการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติรายใหม่

ขอบคุณภาพจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล