จำนวนผู้เข้าชม : 139

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมบรรยายในการอบรมหลักสูตร "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 73 [2020-11-11]

          วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทของกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล” ในการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 73 ภาควิทยาการ ณ ห้องประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์  ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้บรรยายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติภารกิจของกรมคุมประพฤติในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาทิ การสืบเสาะเพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาใช้มาตรการสำหรับผู้กระทำผิดแต่ละราย  การคุมประพฤติเพื่อควบคุมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด และภารกิจการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดีอื่นๆ โดยวิธีการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูเพื่อป้องกันไม่ให้หวนไปกระทำผิดซ้ำ เช่น การทำงานบริการสังคม การอบรมธรรมะ การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา การจัดค่ายลูกเสือ การจัดค่ายยาเสพติด ตลอดจนการช่วยเหลือดูแลสงเคราะห์ ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ การฝึกทักษะอาชีพ การจัดหางาน และการให้การสงเคราะห์ในรูปแบบบ้านสงเคราะห์หรือบ้านกึ่งวิถี นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอเรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดเพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ควบคู่ไปกับมาตรการคุมประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกับวิทยากร เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อธิบดีบรรยายผู้พิพากษา 1 อธิบดีบรรยายผู้พิพากษา 2
อธิบดีบรรยายผู้พิพากษา 3 อธิบดีบรรยายผู้พิพากษา 4
อธิบดีบรรยายผู้พิพากษา 5