จำนวนผู้เข้าชม : 97

   


กรมคุมประพฤติจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน [2020-11-11]

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11  ซึ่งโครงการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นางสาวจิราพร  บุญชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 11 ผู้แทนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เป็นโครงการที่จัดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ อันเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน 3 ฝ่าย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ  ได้แก่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ธนาคารออมสินและกรมคุมประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นและเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยมีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

 

จากนั้น รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมถ่ายทอดนโยบายในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ และพบปะพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นายถาวร  กุลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา