จำนวนผู้เข้าชม : 83

   


กรมคุมประพฤติส่งเสริมอาสาสมัครคุมประพฤติดูแลผู้กระทำผิดติดอุปกรณ์ EM [2020-10-16]

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางธารินี แสงสว่าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย พร้อมมอบนโยบายส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคมของกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ ต้องร่วมมือกันดำเนินการ โดยเฉพาะการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เข้ามาใช้ในการควบคุมดูแลผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของพื้นที่ อีกทั้งส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่ติดอุปกรณ์ดังกล่าว อันเป็นกำลังเสริมในงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ ยังต้องช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินการโปรแกรมต่างๆ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดกลับตนเป็นคนดีของสังคม เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน การฝึกพัฒนาด้านอาชีพ ตลอดจนพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์และนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายชัชชัย กรมชารี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย