จำนวนผู้เข้าชม : 164

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน [2020-10-14]

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563)  พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน เป็นประธานการประชุมข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน โดยมีผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ  ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน แนวทางสนับสนุนการติดตามผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ และผลการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนักโทษเด็ดขาดที่ต้องเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเป็นภัยต่อสังคม (Watch list)

ทั้งนี้ ยังมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการติดตามผู้พ้นโทษที่มีลักษณ์พิเศษกรณีผลการติดตามไม่พบ และการพิจารณาผู้ได้รับการพักการลงโทษที่มีความเสี่ยงในระดับที่ควรติดตามใกล้ชิดเพิ่มเติมในศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผ่านมา เพื่อป้องกันข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป