จำนวนผู้เข้าชม : 100

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมวินิฉัยนักโทษเด็ดขาดที่ต้องเฝ้าระวังก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ [2020-10-12]

วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนักโทษเด็ดขาดที่ต้องเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเป็นภัยต่อสังคม ครั้งที่ 1/ 2564  โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ในการคัดกรองนักโทษเด็ดขาดที่มีลักษณะพิเศษ รวมถึงพิจารณามาตรการในการปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดที่ต้องเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเป็นภัยต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้นักโทษเด็ดขาดที่ต้องเฝ้าระวังฯ ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในโปรแกรมเฉพาะภายในเรือนจำ ตลอดจนการติดตามผลและส่งต่อข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูของนักโทษเด็ดขาดดังกล่าว เพื่อวางแผนการดำเนินการติดตามดูแลช่วยเหลือในพื้นที่เมื่อพ้นโทษ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองนักโทษเด็ดขาดที่ต้องเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเป็นภัยต่อสังคม และการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยา ด้านจิตวิทยา และด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป