จำนวนผู้เข้าชม : 122

   


กรมคุมประพฤติหารือการออกเอกสารหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติและหนังสือรับรองผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านระบบดิจิทัล [2020-09-16]

วันนี้ (16 กันยายน 2563) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมหารือการออกเอกสารหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติและหนังสือรับรองผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านระบบดิจิทัล เพื่อทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการออกหนังสือให้สมบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุมมีการพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการออกหนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติในอนาคต และแนวทางในการพัฒนากระบวนการออกหนังสือรับรองผลฯ ในด้านนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ด้านระบบเครือข่ายข้อมูล ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการรายงานผลการจัดทำข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบริการของกรมคุมประพฤติ