จำนวนผู้เข้าชม : 29

   


สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-09-13]