จำนวนผู้เข้าชม : 95

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการจัดงาน “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2563 [2020-09-11]

           วันนี้ (11 กันยายน 2563)   นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2563 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม  ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร อันจะเกิดความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร  และบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ทำประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรมต่อไป