จำนวนผู้เข้าชม : 88

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ผลการวิจัย “โครงการพัฒนาตัวแบบจำลองเพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย” [2020-09-10]

วันนี้ (10 กันยายน 2563) พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ผลการวิจัย โครงการพัฒนาตัวแบบจำลองเพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย
ณ ห้องสัมมนา 02 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุมมีการนำเสนอ (ร่าง) ผลการศึกษา แนวทางและความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บหลักฐานและข้อมูลประวัติอาชญากรรม ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความมั่นคงปลอดภัยสูงการนำเสนอ (ร่าง) ผลการศึกษาแนวทางดังกล่าวเป็นการพัฒนาตัวแบบจำลองเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาระบบ และกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมในทุกระดับชั้นซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป