จำนวนผู้เข้าชม : 97

   


กรมคุมประพฤติจับมือกับภาคเอกชนเตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้เข้าอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น [2020-09-10]

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2563 โดยมีนางเยาวดี  พันธ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานคุมประพฤติภาค 4 และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมว่า วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินคือการให้โอกาสผู้ติดผู้เสพยาเสพติดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม และเพื่อป้องกัน ป้องปราม และบําบัดรักษานําผู้ติดผู้เสพยาเสพติดมาอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมทั้งสอนทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการปฏิเสธ และเสนอแนะทางออกให้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และเอาใจใส่ดูแล ซึ่งกรมคุมประพฤติได้เตรียมความพร้อมกลไกการคืนคนดีสู่สังคม ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการนำความช่วยเหลือมาสู่ผู้กระทำผิดให้มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

จากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศและการจัดบูธประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัทรักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์แมน(1998) จำกัด บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดก๊วยเจ๋ง 58 บริษัท  จัดหางาน JOBBKK.COM จำกัด บริษัทเงินติดล้อ จำกัด เขตพื้นที่ EN3 บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ขอนแก่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น ศิริพรฟาร์มเห็ด คุณหนึ่งบ้านหมอยาไทย(ลูกประคบ) และศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ความสนใจสมัครงานในตำแหน่งงานว่างและสนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ และสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตต่อไป