จำนวนผู้เข้าชม : 70

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม [2020-07-31]

          วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 โดยมีนายวัลลภ  นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีการแจ้งถึงวงเงินดอกเบี้ยฯ ที่สามารถจัดสรรได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ผลการเบิกจ่ายการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและขยายระยะเวลาการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยฯ อันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2562 ผลการเบิกจ่ายดอกเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 และพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณากรอบวงเงินการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1,838 อัตรา ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

เงินดอกเบี้ย 1 เงินดอกเบี้ย 2
เงินดอกเบี้ย 3 เงินดอกเบี้ย 4