จำนวนผู้เข้าชม : 108

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนิทรรศการตามแนวพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ [2020-07-30]

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  นางนงเยาว์ เขียวสอาด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ  ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การคุมประพฤติไทย  พร้อมคณะทำงานฯ  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนิทรรศการตามแนวพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ (สพร.) และมิวเซียมสยาม  ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ตลอดจนเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรที่เป็นคณะทำงานภายใต้โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ โดยมีการบรรยายประกอบการนำชมมิวเซียมสยามโมเดลเกี่ยวกับโครงเรื่องและการออกแบบนิทรรศการ การใช้สื่อประเภทต่างๆ การอำนวยความสะดวกผู้ชม การดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ การฝึกปฏิบัติ การเขียนบทจัดแสดงจากวัตถุพิพิธภัณฑ์ของกรมคุมประพฤติ (ตามอัตตลักษณ์) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับเทคนิควิธีการการจัดทำนิทรรศการตามแนวพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่  รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน