จำนวนผู้เข้าชม : 132

   


กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ภาค 6 [2020-07-28]

กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ภาค 6

                   กรมคุมประพฤติ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคม โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้แทนจากสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ภาค 6 และชี้แจงกรอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมคุมประพฤติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ภายใต้ภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งการสร้างกระบวนการไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำ จึงมีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยควบคุมดูแล อีกทั้ง เน้นกระบวนการคืนคนดีสู่สังคม อาทิ การพัฒนาบ้านกึ่งวิถีให้เป็นรูปแบบเดียวกับ บ้านกึ่งวิถี ปูลา รายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส การดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมอย่างการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เป็นต้น