จำนวนผู้เข้าชม : 98

   


กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 [2020-07-24]

กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

       วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

       โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่.....) พ.ศ. ..... ที่ได้ปรับแก้ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2563 ในมาตรา 6 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการให้ตรงกับชื่อของหน่วยงาน มาตรา 8 วรรคสอง และมาตรา 12 วรรคห้า เรื่องการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มาตรา 23(4) เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) หรืออุปกรณ์อื่นใดมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มาตรา 26 เรื่องอำนาจการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวของเลขานุการ และมาตรา 33 วรรคสาม เรื่องการยุติคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวต่อไป