จำนวนผู้เข้าชม : 123

   


กรมคุมประพฤติร่วมอภิปราย “งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” สร้างโอกาสให้การยอมรับ คืนคนดีสู่สังคม [2020-07-22]

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 29 ในรูปแบบออนไลน์ด้วยวิธีผสมผสาน ร่วมกับนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี นางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ และนางสาวบุษรินทร์ หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีนางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงบทบาทและภารกิจของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทั้งในรูปแบบ “อาสาสมัครคุมประพฤติ” ในการแก้ไขฟื้นฟู ดูแลช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และรูปแบบภาคี โดยกรมคุมประพฤตินำกลไกของภาคเอกชนเข้ามาเสริมในการให้โอกาสผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงาน อีกทั้งยังมีองค์กรศาสนา เช่น วัด เข้ามาร่วมขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ซึ่งเป็นสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ พร้อมทั้งกล่อมเกลาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีบ้านกึ่งวิถีต้นแบบ ปูลา รายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ที่นำชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ ให้โอกาสและเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้พ้นโทษ หรือผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างผสมกลมกลืน ทั้งนี้ ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขัดเกลา สร้างการยอมรับ พร้อมทั้งให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดที่กลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคมต่อไป