จำนวนผู้เข้าชม : 74

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ [2020-06-29]

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นายองอาจ จันทรมณี ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมี หม่อมหลวง ยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร