จำนวนผู้เข้าชม : 88

   


กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ย อันเกิดจากเงินกลางส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม [2020-06-26]

     วันนี้ (26 มิถุนายน 2563)  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 โดยมีนางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการ เพื่อรับทราบวงเงินดออกเบี้ยฯ ที่สามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งผลการเบิกจ่ายดอกเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขอรับเงินดอกเบี้ยสนับสนุนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพต่อไป