จำนวนผู้เข้าชม : 96

   


กรมคุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรม ความรู้คู่คุณธรรม ชีวิตปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-06-26]

กรมคุมประพฤติ โดยนายประเสริฐ  อินทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม นำเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอธาตุพนม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเรณูนคร จัดกิจกรรมอบรม ความรู้คู่คุณธรรม ชีวิตปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยมี นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมได้สวมหน้ากากอนามัย ในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมและสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีหัวข้อเรื่อง ชีวิตปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บรรยายถึงที่มาของเชื้อไวรัส การป้องกันและการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019