จำนวนผู้เข้าชม : 115

   


กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมแนวทางการรับคนพิการเข้าเป็นพนักงานราชการ [2020-06-25]

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563)  นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) สังกัดกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ได้มีการกำหนดแนวทางการจ้างงานคนพิการของกระทรวงยุติธรรม และมีมติให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติได้เห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ (คนพิการ) เข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดกรมคุมประพฤติเพิ่มเติม จำนวน 13 อัตรา โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมากยิ่งขึ้น