จำนวนผู้เข้าชม : 95

   


กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนศึกษาระบบจัดทำประวัติอาชญากรเชิงลึก [2020-06-23]

          วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาระบบการจัดทำประวัติอาชญากรเชิงลึก ครั้งที่ 2/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประสานข้อมูลการดำเนินการของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC : Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of Justice) กรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งพิจารณาการวางกรอบแนวทางการดำเนินการศึกษาระบบการจัดทำประวัติอาชญากรเชิงลึก ประกอบด้วย 1. ข้อมูลอาชญากรกลุ่มเป้าหมาย 2. แบบสัมภาษณ์เพื่อจัดทำประวัติอาชญากรเชิงลึก 3. การจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรผู้สัมภาษณ์ และคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 4. เกณฑ์การคัดเลือกผู้สัมภาษณ์ และ 5. ระบบการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินการศึกษาระบบการจัดทำประวัติอาชญากรเชิงลึกมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อไป