จำนวนผู้เข้าชม : 88

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงิน ดอกเบี้ยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 [2020-06-23]

          วันนี้ (23 มิถนายน 2563) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7  โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีการแจ้งถึงวงเงินดอกเบี้ยฯ ที่สามารถจัดสรรได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ผลการเบิกจ่ายการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและขยายระยะเวลาการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2562  และผลการเบิกจ่ายดอกเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการพิจารณาโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขอรับเงินดอกเบี้ยฯ สนับสนุนในการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

กลั่นกรอง 1 กลั่นกรอง 2
กลั่นกรอง 3 กลั่นกรอง 4
กลั่นกรอง 5