จำนวนผู้เข้าชม : 30

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ดำเนินการสำรวจความพร้อมในการส่ง และรับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 [2020-06-02]