จำนวนผู้เข้าชม : 85

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณและผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 3 / 2563 [2020-05-22]

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณและผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 3/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการปรับเป้าหมายกิจกรรมการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานคุมประพฤติและการติดตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมประจําปีงบประมาณ 2563 รอบ 6เดือนหลัง รวมทั้งมีการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการปี 2563-2565