จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมสนับสนุนอาหารแห้งใส่ “ชั้นปันสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [2020-05-22]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า วันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ได้รับมอบการสนับสนนุอาหารแห้ง อาทิ ขนม นม และน้ำดื่ม จาก นางสาวก๋องคำ ทองคำ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และ นางสาวนิตย์ กันธิยะ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เพื่อนำใส่ “ชั้นปันสุข” ซึ่งจัดตั้งโดยชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า