จำนวนผู้เข้าชม : 131

   


กรมคุมประพฤติหารือแนวทางการจ้างงานคนพิการของกระทรวงยุติธรรม [2020-05-21]

  วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563)  นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นนโยบายให้หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมได้รายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานและจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ จากนั้น ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการจ้างคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดต่อไป