จำนวนผู้เข้าชม : 102

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม [2020-05-21]

 

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ  ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินของกรมคุมประพฤติ โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการโครงการตามระยะเวลาดำเนินการที่เหลืออยู่ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร