จำนวนผู้เข้าชม : 64

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม [2020-05-18]

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีการแจ้งถึงวงเงินดอกเบี้ยฯ ที่สามารถจัดสรรได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ผลการเบิกจ่ายการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและขยายระยะเวลาการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2562 ผลการเบิกจ่ายดอกเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกองกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งมีการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร