จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย [2020-05-14]

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563)  นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบการนำเสนอร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งกระทรวงยุติธรรมนำเสนอโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2563-2565 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนนการปฏิบัติงานและการให้บริการ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 3. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานเพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์การดิจิทัล อีกทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร