จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการและสายด่วนยุติธรรมสร้างสุข [2020-05-13]

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2563) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการ (Call Center) และสายด่วนยุติธรรมสร้างสุข (Hotline) ซึ่งเป็นกลไกการสื่อสารที่มีความสำคัญยิ่งในการให้บริการประชาชน ชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในเรื่องสำคัญต่างๆ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาปรับปรุงการให้บริการสายด่วนยุติธรรมสร้างสุข 1111 กด 77 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เร่งรัดตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของศูนย์บริการและสายด่วนในความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 6 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร