จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คุมประพฤติขอนแก่นดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) จังหวัดขอนแก่น [2020-03-26]