จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมออกมาตรการลดเสี่ยงติดไวรัส สกัดโควิด-19 [2020-03-25]

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อส่งเสริมมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พันตำรวจโทมนตรี  บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ หรือที่เรียกว่า Work from Home ซึ่งการปฏิบัติงานต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติไปพร้อมกัน