จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคเหนือ [2020-03-18]

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง และผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 ที่ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ได้แก่

1) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

2) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

3) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง

สำหรับปี พ.ศ.2563 นี้เป็นปีที่สอง ที่กรมคุมประพฤติได้เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ซึ่งกรมคุมประพฤติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาใช้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน