จำนวนผู้เข้าชม : 35

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(งบลงทุน)กระทรวงยุติธรรม [2020-03-18]

          วันนี้ (18 มีนาคม 2563)  นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  และมีเรื่องเพื่อพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ณ  ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

งบกระทรวง 1 งบกระทรวง 2
งบกระทรวง 3 งบกระทรวง 4
งบกระทรวง 5