จำนวนผู้เข้าชม : 31

   


กรมคุมประพฤติประชุมรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2020-03-17]

          วันนี้ (17 มีนาคม 2563) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร 

          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกองทัพบกในการยุติการดำเนินงานศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ จำนวน 26 แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป โดยกองทัพบกได้จัดสรรหน่วยมณฑลทหารบกและหน่วยกองบัญชาการช่วยรบ จำนวน 19 แห่ง ให้ดำเนินงานทดแทนหน่วยที่ยุติการดำเนินงาน และกรณีสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ใช้พื้นที่ของกองทัพอากาศเป็นสถานที่กักกันผู้ที่สงสัยว่ามีความเสี่ยงจะติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่กักกันอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์ฟิ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ในสังกัดกองทัพอากาศ ทั้ง 13 แห่ง และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว กองทัพอากาศจึงขอชะลอการรับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลาย นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้พิจารณาการประเมินผลการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 12 แห่ง โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพัฒนาการดำเนินการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น