จำนวนผู้เข้าชม : 29

   


กรมคุมประพฤติเตรียมนำครอบครัวมีส่วนร่วมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด [2020-03-17]

วันนี้ (17 มีนาคม 2563) กรมคุมประพฤติเตรียมดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดิน เพื่อป้องกันการเสพซ้ำอย่างยั่งยืน นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมปรับปรุงหลักสูตร/ คู่มือกิจกรรมกลุ่มสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเสพหรือติดยาเสพติด โดยมีนายนนทจิต เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติและกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

 สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร/ คู่มือกิจกรรมกลุ่มสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเสพและติดยาเสพติด ระหว่างกรมคุมประพฤติ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันจัดทำคู่มือกิจกรรมกลุ่มสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเสพและติดยาเสพติดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการจัดค่ายครอบครัวสำหรับผู้กระทำผิดที่เข้าร่วมศูนย์ขวัญแผ่นดิน ซึ่งในที่ประชุม ได้เสนอโมเดลบันได 3 ขั้นตามระดับความเข้มข้นของหลักสูตร โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดทั่วไป กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เสพ/ ติดยาเสพติดอายุไม่เกิน 24 ปี และกลุ่มผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาด้านครอบครัวที่รุนแรงซับซ้อน ทั้งนี้ เพื่อนำครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเน้นให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเชื่อมต่อกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดในระดับบุคคลของศูนย์ขวัญแผ่นดิน ระดับครอบครัวตามกิจกรรมกลุ่มสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเสพหรือติดยาเสพติดของกรมสุขภาพจิต และกลไกการคืนคนดีสู่สังคมในการติดตามช่วยเหลือผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดโดยการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อันเป็นการป้องกันการเสพซ้ำอย่างยั่งยืน