จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ [2020-03-13]

          วันนี้ (13 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้ร่วมกันหารือแนวทางเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นวางแนวทางเชิงปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้น กำหนดแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564 – 2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดรับกับเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อยร้อยละ 50 ในระหว่างพ.ศ. 2564 -2573 ตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม รวมถึงจะเน้นกวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้ จะเพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ณ ห้อง 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชุม ปภ.1 ประชุม ปภ.2
ประชุม ปภ.3 ประชุม ปภ.4
ประชุม ปภ.5 ประชุม ปภ.6