จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติเตรียมจัดทำแนวทางการนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก [2020-03-12]

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม กพค. ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และมีการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมาจากการใช้อุปกรณ์ EM (ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2562) ซึ่งแนวปฏิบัติได้นำไปใช้กับผู้กระทำผิดที่มีความเสี่ยงระดับกลางและความเสี่ยงระดับสูง นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลาในการติดอุปกรณ์ EM และการเสนอเงื่อนไขในการติดอุปกรณ์ EM ในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56  นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษหรือได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก และสอดคล้องกับนโยบายลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม