จำนวนผู้เข้าชม : 268

   


แจ้งเลื่อนการจัดงานวัน อ.ส.ค.(16มี.ค.2563)ไปก่อน [2020-03-05]

เรียน ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

      ตามที่กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ ได้มีหนังสือที่ ยธ 0306/ว6 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การจัดงานเนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยเชิญท่าน พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมงาน นั้น

     เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) กรมคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น จึงเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดงานในวันดังกล่าวไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้แจ้งอาสาสมัครคุมประพฤติและผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย

                                       กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย