จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การเป็นเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE [2020-02-14]

ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การเป็นเครือข่าย   ชมรม TO BE NUMBER ONE

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติกาญจนบุรี ไปอบรม ศึกษาดูงานและร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การเป็นเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE  โดยมี ชมรมฯ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วยชมรมฯ จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี,ชมรมฯ จากสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค ๑ และภาค ๗ รวมทั้งสิ้น ๒๐ ชมรม

ทั้งนี้การทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินโครงการรณรงค์กป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)