จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


กรมคุมประพฤติร่วมคณะตรวจติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด [2020-02-13]

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายองอาจ จันทรมณี ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วมคณะตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนตามแผนงานของหน่วยงานให้รองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้รับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศ กองบิน 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีของกรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งร่วมมอบอุปกรณ์การกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด