จำนวนผู้เข้าชม : 60

   


กรมคุมประพฤติประชุมหารือแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติกับระบบ บสต. [2020-02-13]

กรมคุมประพฤติประชุมหารือแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติกับระบบ บสต.

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ บสต. โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

            ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (บสต.) อาทิ การเข้าถึงข้อมูลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของระบบบังคับบำบัด การเพิ่มข้อมูลตรวจสถานะการส่งข้อมูลไปยังระบบ บสต. โดยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในหลายประเด็น ทั้ง การนำยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาปรับใช้ และการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติไปสู่ระบบ Data Warehouse คือ การจัดทำระบบคลังเก็บข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์โดยมีการจัดเก็บในหลายมิติ เพื่อความสะดวกในการดึงข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึกและนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ในอนาคต