จำนวนผู้เข้าชม : 65

   


กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแนวทางการนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก [2020-02-11]

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม กพค. ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก และ กฎหมาย กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นอกจากนี้ ได้มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก และแนวทางการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้

em 1 em 2
em 3 em 4