จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


กรมคุมประพฤติประชุมพิจารณาแนวทางติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษลักษณะพิเศษ [2020-02-11]

               วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน เพื่อวางระบบการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยอันตรายต่อสังคม และเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการรายงานคำสั่งกระทรวงยุติธรรม เรื่องการจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องรายงานการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ การพิจารณาข้อมูลผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษเพื่อส่งให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) และสำนักงานคุมประพฤติในเขตกรุงเทพมหานคร และการตั้งคณะอนุกรรมการคัดกรองผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีข้อสังเกต พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตามและเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษมากยิ่งขึ้น