จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2563 [2020-02-07]

           วันนี้ ( 7 กุมภาพันธ์ 2563 ) นางกรรณิการ์  แสงทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการ และนายองอาจ จัทรมณี ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมคณะทำงานมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปี 2562 และพิจารณาร่างระเบียบมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อหามาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ที่สนใจบริจาครายได้ให้แก่มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร