จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


กรมคุมประพฤติขยายค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินนำร่อง ณ จังหวัดสุโขทัย เป็นแห่งแรก [2020-01-13]

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 กรมคุมประพฤติขยายค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินนำร่องแห่งแรก ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกล่าวให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยองค์กรทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เพื่อลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด สามารถควบคุมสถานการณ์แก้ปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูล การอำนวยการบริหารจัดการข้อมูลส่งผลให้มีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นและจริงจัง โดยการใช้รูปแบบและแนวคิดค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ร่วมกับการแก้ปัญหาในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เพื่อสร้างการยอมรับและคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วยจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ซึ่งจังหวัดสุโขทัยดำเนินการเป็นจังหวัดแรก ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 กรมการปกครอง ภาคีเครือข่าย ในการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา โดยนำผู้เสพ/ ผู้ติด เข้ารับการอบรม จำนวน 108 คน ซึ่งจะเน้นการดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ การควบคุมตนเอง ให้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้ามาร่วมสาธิตการตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม เพื่อติดตามการใช้ยาเสพติดย้อนหลังของบุคคลอีกด้วย