จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


กรมคุมประพฤติเร่งวางแนวทางติดตามเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมกลุ่มผู้ต้องขังพิเศษ [2020-01-10]

          กรมคุมประพฤติดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานงานเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ ตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการควบคุมติดตามผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ

          วันนี้ (10 มกราคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ ตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีริศ อัมระปาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ด้านวิชาการ) พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการรายงานการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์ อาทิ การพัฒนาพฤตินิสัย การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และภายหลังปล่อย และกลุ่มเป้าหมายผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ การดำเนินการของกรมการปกครองเกี่ยวกับผู้พ้นโทษ และการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการดูแลและเฝ้าระวังผู้พ้นโทษ พร้อมทั้งมีการพิจารณาแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ การจัดระบบและจัดทำฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน