จำนวนผู้เข้าชม : 404

   


การเสนอรายชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นและอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 25 ปี ประจำปี พ.ศ. 2563 [2019-12-06]

      การเสนอรายชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นและอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 25 ปี ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้สำนักงานคุมประพฤติเสนอรายชื่ออาสาสมัคร            คุมประพฤติเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผ่านรหัสคิวอาร์             (QR Code)    

      หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มอาสาสมัครคุมประพฤติ กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ โทร 0 2141 4859 หรือ 0 8176 1217 6