จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


กรมคุมประพฤติเดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากร เน้นแนวปฏิบัติการคัดกรองและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจากปัญหาการดื่มสุรา [2019-12-03]

          วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น (การบำบัดแบบสั้น) รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายดื่มแล้วขับ/ขับขี่ประมาท ถูกจับคุมประพฤติโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต

          อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนให้กลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโดยปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งปัจจุบันงานคุมประพฤติได้ขยายครอบคลุมกลุ่มผู้กระทำผิดหลายกลุ่ม และบางส่วนมีสาเหตุการกระทำผิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบตั้งแต่บุคคลที่ดื่ม ครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ จากข้อมูลศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากทุกปี  ดังนั้น ผู้กระทำผิดที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมดังกล่าวจึงควรได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอย่างเหมาะสมโดยพนักงานคุมประพฤติต้องสามารถประเมินระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะนำผลการประเมินไปวิเคราะห์พร้อมทั้งวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแต่ละรายได้ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดผลสำเร็จ โดยพนักงานคุมประพฤติต้องมีความรู้ ทักษะในการคัดกรองระดับการดื่มแอลกอฮอล์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางและวิธีการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

          ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ และกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกันบำบัดรักษาผู้ติดสุราในคดีขับขี่ขณะเมาสุรา โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมติดสุราหรือมีความเสี่ยงในการดื่มสุราระดับสูง จะส่งเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้กระทำผิดคดีขับขี่ขณะเมาสุราได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ  สามารถลด ละ เลิกการดื่มสุรา  รวมทั้งให้ทำงานบริการสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ