จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-12-02]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. พนักงานคุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข กำชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับทุนสงเคราะห์และ “ศูนย์แคร์” (CARE) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สนใจด้านการประกอบอาชีพ ประชาสัมพันธ์โครงการไทยเข้มแข็ง และยังได้เชิญชวนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษฯ ร่วมสมัครเป็นสมาชิกใน “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)” ตามพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อมิให้หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ อันเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงป่าเป้า